អត្ថបទចុងក្រោយ

ប្រភេទអាថ៌កំបាំងនៃការបកស្រាយសុបិន

ការបកស្រាយសុបិន្តជាអក្សរ

  • ការបកប្រែ